สำนักบริการวิชาการ จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

11 มกราคม 2564

สำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ ได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ และบุคลากรจากศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเสาวลักษณ์ ฟูปินวงและคุณชุลีนันท์ แย้มรับบุญ พยาบาลจากหน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ แนวทางและการฝึกปฏิบัติในการดูแลตนเอง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและพร้อมรับมือในการดูแลสถานที่ในการให้บริการที่พักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มหราคม 2564
แกลลอรี่