วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดโครงการอบรมโรคจากการทำงาน Office Syndrome และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR)

6 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดโครงการอบรมโรคจากการทำงาน Office Syndrome และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) ในวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องสาเหตุและการป้องกันกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndromes) เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและ จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากคุณสุภางค์ เมืองแก้ว วิทยากรจากคลินิกโรคจากการทำงาน งานประกันสังคมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ "โรคจากการทำงาน (Office Syndrome) และแนวทางการป้องกันและดูแลตนเองให้ห่างไกลจากกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม" นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้แก่ คุณพิกุล กันทะพนม วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)" และคุณพรรษวรรณ สายหร่าย วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การช่วยฟื้นคืนชีพ (Basic CPR)" เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 30 คน
แกลลอรี่