สำนักงานมหาวิทยาลัย อาคาร 2 มช. ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2564

22 กันยายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สำนักงานมหาวิทยาลัย อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสีเขียว : Green Office สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานสีเขียวคือ

“สำนักงานที่กิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงานมีการบริหารจัดการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายที่จะเป็น Green & Clean CMU Sustainability Campus จึงได้ส่งเสริมให้ส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยมีการกำหนดนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียวไว้ดังนี้
1. สร้างเสริมการรับรู้ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งแวดล้อมที่ดี บนหลักธรรมาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมให้บุคลากรลดการใช้ทรัพยากรและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง และใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบการเกิดมลพิษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. สนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
4. สร้างสภาพแวดล้อมให้สำนักงานมีพื้นที่สีเขียว เอื้อต่อการทำงานและมีสุขภาวะที่ดี
5. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุผลตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว
6. ปฏิบัติตามข้อกฏหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียวโดยเคร่งครัด

สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้กับสำนักงานมหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว โดยใช้ “อาคาร 2 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย” เป็นอาคารนำร่องในการดำเนินการโครงการฯ และเป็นอาคารต้นแบบด้านสำนักงานสีเขียวในอนาคต ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดกองคลัง กองแผนงาน สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และสำนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงพนักงานทำความสะอาดพื้นที่อาคารและผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมอันนำไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการที่สำคัญ ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียวในปี พ.ศ. 2564 หลากหลายรูปแบบ

การดำเนินงานกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานมหาวิทยาลัยได้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียวให้แก่บุคลากรในสำนักงานมหาวิทยาลัย (อาคาร 2) เช่น เรื่อง Green Office สำนักงานสีเขียวและแนวทางการดำเนินการ การกำหนดเป้าหมายและมาตรการจัดการทรัพยากรภายในสำนักงาน การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) และโครงการคัดแยกขยะ “ช้าง ช่าง แยก” เป็นต้น รวมทั้งมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย Facebook Line และการปิดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการฯ ในปี 2564 การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ในปี 2563 ได้แก่ (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (3) ปริมาณการใช้น้ำ (4) ปริมาณการใช้กระดาษ ลดลงร้อยละ 5 และการเกิด (5) ปริมาณของเสีย และ (6) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะต้องลดลงร้อยละ 5 เช่นเดียวกัน ซึ่งจากผลการดำเนินงานตามประเภทการใช้พลังงานต่าง ๆ มีการรายงาน ดังนี้

แม้ว่าผลการดำเนินงานยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดได้ทั้งหมด แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ประเภทการใช้พลังงานด้านต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงจากเดิมอย่างต่อเนื่อง สำนักงานมหาวิทยาลัยจึงมีความคาดหวังว่า “อาคาร 2 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย” จะเป็นโครงการต้นแบบด้านการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่ทุกส่วนงาน/หน่วยงานของ มช. สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ เพื่อ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ในการขับเคลื่อน มช. ของเราให้เป็น Green & Clean CMU Sustainability Campus อย่างสมบูรณ์แบบในภาพรวมต่อไป

#CMU #ChiangMaiUniversity #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนSDGs

#CMUSDGs #CMUSDG6 #CMUSDG7 #CMUSDG17ข้อมูลโดย : จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 เดือนสิงหาคม 2564
แกลลอรี่