ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาฯ ประเภท ทุนการศึกษา

15 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภท ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่ขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือบรรเทา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภท ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 2,043 คน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาฯ  ดังเอกสารที่แนบด้านล่างต่อไปนี้

แกลลอรี่