มาตการช่วยเหลือสมาชิกห้องสมุด ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

6 มกราคม 2564

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดกำหนดมาตการช่วยเหลือสมาชิกห้องสมุด ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ขยายกำหนดวันคืนหนังสือให้สมาชิกทุกประเภท
ถึงวันที่ 25มกราคม 2564 (กรณีสมาชิกห้องสมุดมีกำหนดคืน หลังวันที่ 25 มกราคม 2564 ให้เป็นไปตามสิทธิการยืม)

2. งดเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่งของวันที่ 2 - 24 มกราคม 2564

แกลลอรี่