เสวนานานาชาติครั้งสำคัญ ครบรอบ 55 ปี มช. “SDGs and the Role of Universities” มุ่งหาแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

31 มกราคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “SDGs and the Role of Universities ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ ร่วมเสนอแนะแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

โดยมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “BCG Economy for Sustainable Development” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ร่วมการเสวนาวิชาการนานาชาติ (International Dialogue) เรื่อง “SDGs and the Role of Universities” ได้แก่ Datuk Dr. Abdul Rahim Hashim, Vice-Chancellor: University of Malaya ประเทศมาเลเซีย Prof. Dr. Masaaki Tokuda, MD., Vice President: Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น Prof. Victor Shim, Associate Vice President: National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและบทความวิชาการรับใช้สังคมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre) ศูนย์วิชาการหมอกควันภาคเหนือ Chiang Mai: City of Craft and Folk Artsและ เชียงใหม่ เมืองมรดกโลก” ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศรีษะ โครงการ“ยุทธศาสตร์และความสำเร็จในการต่อสู้ภัยสุขภาพจากแมงกะพรุนที่ทำให้ตายได้ในประเทศไทย เส้นทางต่อสู้ ปี พ.ศ. 2551 ถึง2562” ศูนย์วิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับเหมี้ยง โครงการ “ตุ๊กตาวิเศษเครื่องมือประกอบการสอบถามผู้เกี่ยวข้องในคดีทารุณกรรมทางเพศ” โครงการการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการ” โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยชุมชนกาแฟอมก๋อย โครงการ Young Smart Farmer

แกลลอรี่