คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Smart Agriculture for Better Life การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เข้าสู่เว็บไซต์

วิสัยทัศน์

Smart Agriculture for Better Life
การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่านิยม

 AGGIE TEAM

Attitude Great heart Gratitude Integrity Excellence
Technology Environmental integrity Accountability Multidisciplinary

วัฒนธรรมองค์กร

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม


ข่าวและผลงานเด่น

คณะเกษตรศาสตร์

Read more..

งาน Thailand Reserch Expo 2023
คณะเกษตรศาสตร์

Read more..

แกลดิโอลัสหลังนา
คณะเกษตรศาสตร์

Read more..

CMU Press Road Show

End of content