คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture

Go for SMART AGRICULTURE การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์

คณบดี
0-5394-4040

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร กุลสาริน
รองคณบดี
053944026
jiraporn.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์
รองคณบดี
choochad.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
รองคณบดี
jirawan.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล
รองคณบดี
kaewalin.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม
รองคณบดี
daruni.n@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยคณบดี
juthathip.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
ผู้ช่วยคณบดี
053 944 022 ต่อ 107
pilunthana.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี
ผู้ช่วยคณบดี
053-944069 ต่อ 129
tossapol.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา เรืองวงษ์
ผู้ช่วยคณบดี
053 944022
on-uma.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ผู้ช่วยคณบดี
saowaluck.y@cmu.ac.th