คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Science

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

ทนพญ. จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 167604 อดีตดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 สาขาบริหารราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 197640 และอดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรจง เขื่อนแก้ว

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 2611041 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สาขาบริการสังคม

คุณอเนก แก้วปาน

ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3411072 ปัจจุบันเป็น นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพและผู้ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) ภาคสนาม มาตรฐานอเมริกา (NSF) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 2211042 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สาขาบริหารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์

ศิษย์เก่าสาขากิจกรรมบำบัด รหัสนักศึกษา 4211166 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประกาศเกียรติคุณ สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์

ศิษย์เก่าสาขากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 4211166 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เข้ารับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ในสาขา “บริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น” ประจำปี 2563 ในงานประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 11

ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ

ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3311067 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น คณบดีคณธเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านวิชาการ/วิจัย จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

นางสาว สุจิตรา แสนทวีสุข

ศิษย์เก่ากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3511107 ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ

ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 197649 ได้รับการยกย่องเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาตร์การแพทย์ ครบรอบ 78 ปี

กภ. อัญภัชชา สาครขันธ์

ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด รหัสประจำตัวนักศึกษา 3811209 ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัดระดับชำนาญการ รพ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

ดร. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 187630 ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 สาขาวิชาการ