คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Science

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

ทนพญ. จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 167604 ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 สาขาบริหารราชการ อดีตดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ศิริรังษี

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 197640 และอดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริหารองค์กรการศึกษา