คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Sciences

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่างๆ ไว้ในศูนย์บริการฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ แก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนความคล่องตัวในการบริหาร นอกจากนี้ทางศูนย์บริการฯ จะเน้นการบริการด้านการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจพิเศษ (Special test) ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 คลินิก ได้แก่

1. คลินิกเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Clinic)
2. คลินิกรังสีเทคนิค (Radiological Technology Clinic)
3. คลินิกกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy Clinic)
4. คลินิกกายภาพบำบัด-ธาราบำบัด (Physical - Hydro Therapy Clinic)

เข้าสู่เว็ปไซต์ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คลิก