คณะบริหารธุรกิจ

Chiang Mai University Business School

คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์ SET Investment Center

ศูนย์ SET Investment Center จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการอบรมการจำลองการซื้อขายหลักทรัพย์อันประกอบด้วย ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนของการส่งคำสั่งซื้อขาย และกระบวนการในการประมวลผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง ผ่านโปรแกรม TSI Investment Simulation Program ให้บริการโปรแกรมทางการเงินและการลงทุน เช่น @RISK, S-Plus, Rats, Crystal Ball, Decision Pro, Gauss, Value Source และเป็นศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคเหนือตอนบน (SMIC) ให้บริการข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน ราคาหลักทรัพย์ และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation Center: MIC)

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation Center: MIC) เป็นองค์กรในกำกับของคณะบริหารธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร และภาคธุรกิจด้านนวัตกรรมการจัดการในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยผ่านกระบวนการวิจัย การจัดการศึกษา การฝึกอบรม ตลอดจนการปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนถึงเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือ