คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

ผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทางอันเปี่ยมด้วยคุณธรรม และความเป็นเลิศเชิงบริหารต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์
รองคณบดี
053-942130
khongphu.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์
รองคณบดี
053-942148
kemakorn.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
รองคณบดี
053-942-126 ext 116
chaiwuth.t@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลยา โกไศยกานนท์
ผู้ช่วยคณบดี
053-942138
amonlaya.ko@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลีมาส สิทธิสมบัติ
ผู้ช่วยคณบดี
053-942138
maleemas.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์
ผู้ช่วยคณบดี
053-942138
pitima.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร
ผู้ช่วยคณบดี
053-942142
jomjai.s@cmu.ac.th