คณะบริหารธุรกิจ

Chiang Mai University Business School

คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัท วินิจ
หัวหน้าภาควิชา
053-942134
warat.winit@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ อรชร มณีสงฆ์
รองศาสตราจารย์
053-942134
orachorn.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา
รองศาสตราจารย์
053942134
patchara.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอก บุญเจือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942134
ek.bunchua@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รวิ รุ่งเรืองศรี
อาจารย์
053-942134
rawi.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัท วินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942134
warat.winit@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รติมา ศรีสมวงศ์
อาจารย์
053-942134
ratima.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กอบลาภ จันทรศัพท์
อาจารย์
053-942134
koblarp.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ภากร กัทชลี
อาจารย์
053942134
pagon.g@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อธิชา แขวงโสภา
อาจารย์
053-942134
aticha.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 942134
piyaphan.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เรนัส เสริมบุญสร้าง
อาจารย์
053-942134
renus.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942134
theerakiti.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์
รองศาสตราจารย์
053-942134
narumon.k@cmu.ac.th