คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

Master of Education Program in Educational Evaluation and Research (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

Master of Education Program in Mathematics Education (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา

Master of Education Program in Vocational Education (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

Master of Education Program in Education (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Education (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้