คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

Master of Education Program in Mathematics Education (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Master of Education Program in Curriculum and Instruction (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

Master of Education Program in Education (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

Master of Education Program in Special Education (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

Master of Education Program in Mathematics Education (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

Master of Education Program in Educational Evaluation and Research (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Education (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้