คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ อินทสิงห์
รองคณบดี
053-941220
somkiart.int@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์
รองคณบดี
uraiwan.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดี
053-94-4234
tipparat.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ เงินยวง
รองคณบดี
sunee.ng@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำผึ้ง อินทะเนตร
รองคณบดี
nampueng.i@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล
ผู้ช่วยคณบดี
amnaj.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล แจ้งอักษร
ผู้ช่วยคณบดี
053-944229
natthapol.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นัฐจิรา บุศย์ดี
ผู้ช่วยคณบดี
053-941207
nutjira.busadee@cmu.ac.th