คณะศึกษาศาสตร์

Faculty of Education

สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิระ สมนาม
หัวหน้าภาควิชา
053-944258
sira.s@cmu.ac.th

อาจารย์

นาย รวิธ รัตนไพศาลกิจ
อาจารย์
053-941220
rawit.rattana@cmu.ac.th
นาย พิศณุ รอตโกมิล
อาจารย์
053941220
pitsanu.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ธนัญญา กุลจลา
อาจารย์
053-941220
thananya.gujral@cmu.ac.th
นาย ทรงกลด จารุนนทรากุล
อาจารย์
053944229
songklod.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี
อาจารย์
053 944282 053 941206
ratchaneekorn.tongs@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ มั่งคั่ง
รองศาสตราจารย์
053-944223ext226
charin.mangkhang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944220 ต่อ 218
rajchukarn.tong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง
รองศาสตราจารย์
thanompo.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุนันชัย ออนตะไคร้
อาจารย์
053-944206
sunanchai.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-94-4234
tipparat.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วริสรา ไกรจิตเมตต์
อาจารย์
053-944747
warissara.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนสมุทร แสงพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-941207
jensamut.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นัฐจิรา บุศย์ดี
อาจารย์
053-941207
nutjira.busadee@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด โชติวชิรา
รองศาสตราจารย์
053-944224
boonrawd.chot@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sutthikan.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์
อาจารย์
053941220
chayanid.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
uraiwan.h@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา แก้วคง
รองศาสตราจารย์
053-944210
kreetha.ka@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
รองศาสตราจารย์
053-941220
chetthapoom.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วีณา ธนาไชยสกุล
อาจารย์
053944242
weena.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ
อาจารย์
053941220
nuttanun.ni@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
อาจารย์
053944216
chainarong.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ลฎาภา ลดาชาติ
รองศาสตราจารย์
053941220
ladapa.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประไพลิน จันทน์หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944242
prapailin.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อาทิตยา อินยง
อาจารย์
053-944229
atitaya.i@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส
รองศาสตราจารย์
053-9441220
suthida.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิชญา ผิวคำ
อาจารย์
053941220
wichaya.pe@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ
รองศาสตราจารย์
053941220
sombat.ta@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุระศักดิ์ เมาเทือก
อาจารย์
-
surasak.ma@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พรสุดา อินทร์สาน
อาจารย์
053941220
pornsuda.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พธู สุตานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053941220
pimpathu.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิระ สมนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944258
sira.s@cmu.ac.th
อาจารย์ จารวี เพชรแก้ว
อาจารย์
053941220
jarrawee.petkaew@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เจนจิรา อาษากิจ
อาจารย์
053-941220
janejira.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วีรยา คำเรืองฤทธิ์
อาจารย์
053944229
veeraya.k@cmu.ac.th
นางสาว กรกนก สกุลกนกวัฒนา
อาจารย์
053 943251
kornkanok.sakul@cmu.ac.th
อาจารย์ ศิริพร วงค์ตาคำ
อาจารย์
053944229
wongtakom.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี
อาจารย์
053-941220
nuttapong.pun@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นวพร ชลารักษ์
อาจารย์
053941220
nawaporn.chalarux@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา ศุภพิทยาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
decha.suppa@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย กาศวิบูลย์
รองศาสตราจารย์
duanghathai.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล
อาจารย์
053-941207
porntip.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา กมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053941207
natcha.ka@cmu.ac.th