คณะวิจิตรศิลป์

Faculty of Fine Arts

ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ สุนทร สุวรรณเหม
หัวหน้าภาควิชา
053 944820
soontorn.s@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โฆษิต จันทรทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
53944846
kosit.juntaratip@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เกษรเกศรา
รองศาสตราจารย์
053-944820
sugree.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ สุนทร สุวรรณเหม
รองศาสตราจารย์
053 944820
soontorn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4843
sutthisak.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรินคณา คงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944821
krynkana.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Sebastien Tayac
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944840
sebastien.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศิริ คิดดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944821
pongsiri.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิภาวี ปานจินดา
อาจารย์
053 94 4821
wipawee.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ธนัชชา ไชยรินทร์
อาจารย์
053944821
thanatcha.chairin@cmu.ac.th
อาจารย์ วัชรินทร์ รังกระโทก
อาจารย์
053944820
vatcharin.rang@cmu.ac.th
นางสาว จุฬาภรณ์ บัวขาว
อาจารย์
053944821
julaporn.b@cmu.ac.th
อาจารย์ อมร ทองพยงค์
อาจารย์
053-944821
amorn.t@cmu.ac.th
อาจารย์ เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง
อาจารย์
053-44832
teppong.h@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรรณวิทย์ เพ็ชรตีบ
อาจารย์
053944840
wannawit.phatteep@cmu.ac.th
อาจารย์ วุฒินท์ ชาญสตบุตร
อาจารย์
053-944820
wuttin.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิรประภา จ่าปะคัง
อาจารย์
053944840
siraprapha.japakhang@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ อุดม ฉิมภักดี
รองศาสตราจารย์
4844
udom.chimpukdee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชชัย หงษ์แพง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944820
thattchai.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย ศาสตร์สาระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4840
supachai.sa@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ปกิต บุญสุทธิ์
รองศาสตราจารย์
4825
pakit.bunsut@cmu.ac.th
นาย เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์
อาจารย์
053-944821
jedsada.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานต์ สุดหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4840
songkarn.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ยุพา มหามาตร
รองศาสตราจารย์
053-944-4821
yupha.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ พดุงศักดิ์ คชสำโรง
รองศาสตราจารย์
053944821
padungsak.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ กิตติ มาลีพันธุ์
รองศาสตราจารย์
053944840
kitti.m@cmu.ac.th
อาจารย์ อัทร์ พุ่มแตงอ่อน
อาจารย์
053-944840
att.poomtangon@cmu.ac.th
อาจารย์ ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์
อาจารย์
053-944848
trirat.sri@cmu.ac.th
อาจารย์ อภิรักษ์ เจียรพินิจนันท์
อาจารย์
053-944840
apirak.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. RUSHDI ANWAR
อาจารย์
053-944840
rushdi.anwar@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นพเกล้า ศรีมาตย์กุล
อาจารย์
053-944821
nophaklao.sr@cmu.ac.th
อาจารย์ ธนิษฐา นันทาพจน์
อาจารย์
053944848
thanistha.nuntha@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944821
chaivut.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรกต เกษเกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944840
morakot.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Nikolas Evangelos Kolonias
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944821
kolonias.nikolas@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล นิลสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4840
chatchawan.nilsakul@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร
รองศาสตราจารย์
053944821
prakornpatara.j@cmu.ac.th