คณะวิจิตรศิลป์

Faculty of Fine Arts

ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

อาจารย์

นาย TRAN TUAN
อาจารย์
0863133631
นางสาว DOROTHEA FLEISS
อาจารย์
053944840
นาย IAN BONDE
อาจารย์
053944820
ian.francisbonde@cmu.ac.th