คณะวิจิตรศิลป์

Faculty of Fine Arts

ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

อาจารย์

นางสาว SENA PARK
อาจารย์
053944808
sena.park@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อาศิษฐ์ เกตุจันทรา
อาจารย์
053-944808
arsid.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมฆินทร์ เลิศตำหรับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944853
maykin.l@cmu.ac.th