คณะวิจิตรศิลป์

Faculty of Fine Arts

ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
หัวหน้าภาควิชา
053-944853
pitsamai.a@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
รองศาสตราจารย์
053-944817
woralun.boonyasurat@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง
รองศาสตราจารย์
053-944848
asawinee.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รงคกร อนันตศานต์
รองศาสตราจารย์
035-944853
rongkakorn.anantasan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สากล สุทธิมาลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944848
sakol.suttimarn@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย จงจิตงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
surachai.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทริน ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4853
pattarin.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ พิชญา สุ่มจินดา
รองศาสตราจารย์
053944848
pitchaya.soomjinda@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กฤษฏิ์ เลกะกุล
อาจารย์
053-944823
great.leka@cmu.ac.th
อาจารย์ กิตติ ไชยพาน
อาจารย์
053-944853
kitti.chaiyaparn@cmu.ac.th
อาจารย์ ชวรจน์ ชะวะนะเวช
อาจารย์
053-944853
chawaroj.c@cmu.ac.th
อาจารย์ สิริวิชย์ พังสุวรรณ
อาจารย์
053-944853
siriwit.phangsuwan@cmu.ac.th
อาจารย์ พิธุมน เห่วซึ่งเจริญ
อาจารย์
053944818
pitumon.h@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล
อาจารย์
053448223
natphat.ph@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ คนธาภรณ์ เมียร์แมน
รองศาสตราจารย์
053944828
khontaporn.meerman@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรรณุฉัตร ลิขิตมานนท์
อาจารย์
053944818
wannuchad.likit@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สราวุธ รูปิน
อาจารย์
053-944817
sarawut.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติพล กันตีวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944813
thitipol.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรชาย อักษรดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944818
thianchai.ak@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
รองศาสตราจารย์
053-944853
pitsamai.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ มาณพ มานะแซม
รองศาสตราจารย์
053-944850,4817-8
manop.mana@cmu.ac.th
อาจารย์ ศุภมน พีรพรพิศาล
อาจารย์
053-944817-18
supamon.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ตวงพร มีทรัพย์
อาจารย์
053944823
tuangporn.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ปารย์ อิรนพไพบูลย์
อาจารย์
053-944819
parn.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิเทพ ปิตุภูมินาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944817-18
khanithep.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภรณ์ แสนอ้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944818
thanaporn.saenai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยฉัตร อุดมศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 94 4817
piyachat.ud@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมนัสยา โวหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4853
sumanatsya.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรนันท์ โสวรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944818
waranan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมา เฟนสกี-สตาลลิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944818-19
kusuma.venzky@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุพงษ์ เลาหสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4817-4818
panupong.laohasom@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์
053-944817-18
suebsak.s@cmu.ac.th