คณะวิจิตรศิลป์

Faculty of Fine Arts

ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. อัษฎา โปราณานนท์
หัวหน้าภาควิชา
assada.p@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัลศักดิ์ ลอยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944819
jarunsak.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อัษฎา โปราณานนท์
รองศาสตราจารย์
assada.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพันธ์ จันทร์หอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053944846
weerapan.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
รองศาสตราจารย์
053-944821
tippawan.tang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา คัมภิรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 944819
prachya.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ปรฉัตร ศรีสุข
อาจารย์
053-944819
porrachat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณ เกตุเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944819
gun.ketwec@cmu.ac.th
อาจารย์ ศักรินทร์ สุทธิสาร
อาจารย์
053-944823
sakkarin.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. Charlotte Hill
อาจารย์
053-944846
charlotte.hill@cmu.ac.th
อาจารย์ ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์
อาจารย์
053-8/230944846
pathompong.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปราง ศิลปกิจ
อาจารย์
053-944819
prang.silp@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัฐพล นุกูลคาม
อาจารย์
053-944819
nattapon.nukulkam@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944846
sorayut.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
thasnai.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-944818
thatchatham.s@cmu.ac.th
อาจารย์ กิตติ บวรพัฒน์นนท์
อาจารย์
053-944819
nat.b@cmu.ac.th
อาจารย์ สาวิตร ประเสริฐพันธุ์
อาจารย์
053-944846
sawit.pras@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ใจรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4846
korakot.jairak@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองเดช คูภานุมาต
รองศาสตราจารย์
4855
chalongdej.k@cmu.ac.th