วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

International College of Digital Innovation

"College of Digital Startup" วิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล
รองคณบดี
053-942130
pichayalak.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ
รองคณบดี
053943327
rujira.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
รองคณบดี
053-944146 E912
wera.phaphuang@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
053-942910
kanya.hi@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
ผู้ช่วยคณบดี
tanachai.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง
ผู้ช่วยคณบดี
manad.k@cmu.ac.th