คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้อง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คุณ เดือน วงษา

คุณเดือน วงษา นักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 5 รหัส 3904265 รับรางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประเภทบุคคล จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๔ “รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ

พันตำรวจโทหญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์

ขอแสดงความยินดี พันตำรวจโทหญิงจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ รหัสนักศึกษา 3604248 ได้รับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านบริการสังคม จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่