คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้อง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย จินะวงค์
รองคณบดี
053-942910
sakchai.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัษฎายุทธ ผลภาค
รองคณบดี
053-942910 ต่อ 323
atsadayut.polnpak@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดี
053-942910
usanee.a@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์พชร โสมณวัตร
ผู้ช่วยคณบดี
053-942910 ต่อ 305
kitpatchara.s@cmu.ac.th