คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้อง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย จินะวงค์
รองคณบดี
053-942910
sakchai.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดี
053-942910
usanee.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
รองคณบดี
053-942910
chainarong.l@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร. พลอยแก้ว โปราณานนท์
ผู้ช่วยคณบดี
053-942910
ploykaew.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผู้ช่วยคณบดี
053-942910
pedithep.y@cmu.ac.th