คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

สถาบันการศึกษากฎหมายที่พัฒนาสังคมด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ พร้อมถึงคุณธรรม จริยธรรม มีผลิตผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้อง ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการบริหารจัดการที่คล่องตัวและยั่งยืน วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์

คณบดี
053-942909 ต่อ 114

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัษฎายุทธ ผลภาค
รองคณบดี
053942909 #326
atsadayut.polnpak@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดี
053-942911
usanee.a@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยคณบดี
053942910
darunee.pais@cmu.ac.th
อาจารย์ ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผู้ช่วยคณบดี
053-943535
chainarong.l@cmu.ac.th