คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

Doctor of Optometry Program (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่างเสนอ สกอ.รับทราบ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Obstetrics and Gynecology (International Program) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) คีย์แล้วยังไม่ได้ใส่ code