คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร
หัวหน้าภาควิชา
053945442
suree.lek@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์
รองหัวหน้าภาควิชา
surapan.khun@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ คมสันต์ วรรณไสย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935262
komson.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ทิพย์ พงศ์สุวารียกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tip.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สญาณัญ เชาวน์ศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945442
sayanan.c@cmu.ac.th
อาจารย์ วิษณุ โรจน์ตันติกาญ
อาจารย์
053-945442
wisanu.rottuntikarn@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ แตงอ่อน
อาจารย์
35442
narongsak.tan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จงกลณี เศรษฐกร
รองศาสตราจารย์
053945442
jongkolnee.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เรืองรอง ชีพสัตยากร
รองศาสตราจารย์
053-945443
ruangrong.c@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์
ศาสตราจารย์
surapan.khun@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง วัชรีพร พลังมนต์ทิพย์
อาจารย์
053-945442
watchareeporn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ธีรดา ดรุณธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5442
teerada.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศราวุธ คงการค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5442 ต่อ 222
sarawut.kon@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชรินทร์ ยาอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-534723
charin.yain@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร
ศาสตราจารย์
053945442
suree.lek@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา แดนไกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935442
wiyada.dankai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรกนก สุขพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945442-4
kornkanok.s@cmu.ac.th