คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย

เข้าสู่เว็บไซต์

ศาสตราจารย์ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาวิชาการ รหัสประจำตัวนักศึกษา 157963 ปัจจุบันรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย

รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี 2561 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต คณะพยาบาลศาสตร์ มช. และ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ให้แก่สภาการพยาบาล

ดร. หรรษา เทียนทอง

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 2212072 นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (สาขาบริการสังคม) ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่