คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย

เข้าสู่เว็บไซต์

หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

การจัดบริการดูแลเด็กในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก มุ่งเน้นให้เด็กได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ให้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม และมีพัฒนาการสูงสุด ตามศักยภาพของแต่ละคน โดยให้บริการดูแลเด็กร่วมกับการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพเด็ก ทั้งนี้ต้องจัดให้มีบรรยากาศการบริการที่ดี มีความร่วมมือในการทำงานระหว่างบุคลากรเป็นอย่างดี โดยปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กเป็นแหล่งรวมวิชาการ การฝึกทักษะด้านการส่งเสริมพัฒนาการ และมีความเป็นเลิศทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยทารกและวัยหัดเดิน 

ศูนย์บริการพยาบาล

ศูนย์บริการพยาบาล เป็นการให้บริการวิชาการในระดับชาติ ได้ดำเนินการจัดอบรม ประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การอบรมเฉพาะทางการพยาบาลในสาขาต่างๆ (4 เดือน) ประชุมวิชาการระยะสั้นสำหรับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางสุขภาพ ประชุมวิชาการระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นภารกิจด้านหนึ่งของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายแก่ประชาชนทุกวัยทั้งเชิงรับและเชิงรุกมาตลอด โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการวิชาการใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยใช้ กลยุทธ์: พัฒนาให้มีการบูรณาการของการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ เป็นการให้บริการวิชาการในระดับชาติ โดยได้มีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมไทยล้านนาสปาในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพและผู้ที่สนใจในธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยมีหลักสูตร เช่น หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) หลักสูตรการอบรมต่อยอดความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การนวดน้ำมันหอมระเหย การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ (Hydrotherpy) การนวด Lanna Exotic ฯลฯ