คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
อาจารย์
053944310
pimporn.lee@cmu.ac.th