คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

เข้าสู่เว็บไซต์
เมื่อปี พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น คณะที่เสนอไปครั้งแรกนั้นมีคณะนิติศาสตร์รวมอยู่ด้วย แต่จากผลการสำรวจความสนใจทางการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2504-2505 พบว่าในช่วงนั้นความสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับคณะวิชานี้ยังมีไม่มากนัก ประกอบกับมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า ควรจะเปิดสอนเป็นคณะสังคมศาสตร์ทีประกอบด้วยสาขาวิชาที่กว้างกว่าสาขาวิชาเฉพาะ เช่น คณะนิติศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อันหาได้ยากยิ่งแม้แต่ในกรุงเทพเองก็ตาม

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างรายละเอียดหลักสูตรวิชาสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2506 โดยมีนายเกษม อุทยานิน เป็นประธานอนุกรรมการ นางสุมนา คำทอง เป็นเลขานุการ และประกอบด้วยกรรมการอีก 10 คน

คณะสังคมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เชิงดอยสุเทพ ระหว่างถนนสุเทพและถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่เศษ (ปัจจุบันมี 27 ไร่) เป็นคณะ 1 ใน 3 คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2507 และเริ่มเปิดสอนวันแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 มีนักศึกษา 75 คน อาจารย์ 15 คน ในระยะแรกคณะสังคมศาสตร์ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง เพราะอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ดังนั้น จึงต้องอาศัยอาคารของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และหอพักชาย อาคาร 1 เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนถึงปี 2509 จากนั้นจึงได้ย้ายไปเรียนที่อาคารหลังแรกของคณะฯ

ข่าวและผลงานเด่น

คณะสังคมศาสตร์

Read more..

AUS 2023 Highlights: Day 1 Started !!!
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

GENDER TALK #2 2023
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

“Shim Show Share” EP. 2 International Day
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

ASEAN TRAVELLING PROJECT 2022 (4)
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

ASEAN TRAVELLING PROJECT 2022 (3)
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

ASEAN TRAVELLING PROJECT 2022 (2)
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

ASEAN TRAVELLING PROJECT 2022 (1)
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

Consul of India visits ISCCMU
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

Natural Resources & Indigenous Peoples
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

Kaizen kick-off 2022
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

ASEAN++ Travelling 2022
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

Job Opening: Financial Officer & Accountant
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

Job Opening: Project/Administrative Officer
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

AQUADAPT-Mekong Project Final Technical Report
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

VOICES Project Completion Report
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

Indian Talk and Cooking Workshop
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

Indian Talk and Cooking Workshop
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

Indian Talk and Cooking Workshop
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

Catholicism and Social Changes in the Modern World
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

แบบฟอร์มเดินทาง
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

กิจกรรม GIS DAY 2019
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

SOC Home coming 13 September 2019
คณะสังคมศาสตร์

Read more..

Opening doors to Faculty of Social Sciences’ 2019