คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

เข้าสู่เว็บไซต์

นาย วิวัฒน์ กิตติพรพานิช

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2530 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน เจ้าของ/ กรรมการผู้จัดการบริษัท วีซายน์ จำกัด ผลงานดีเด่น เป็นนักธุรกิจด้านสื่อโฆษณา และอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จดียิ่งด้วยความเป็นคนที่มุ่งมั่นพัฒนา และมีวิสัยทัศน์ รักษามาตรฐานในการให้บริการ จนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำยักษ์ใหญ่ด้านี้ของภาคเหนือ และขยายตัวไปสู่การทำงานด้าน Market Support ทุกรูปแบบ ให้เป็น One Stop Service ที่แท้จริง เป็นคนทำงานที่อุทิศตนเพื่อสังคมด้วย รับทำงานในหลายหน้าที่ อาทิ เป็นกรรมการรองเลขาธิการ ประธานสาขาธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่, กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ฯลฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ และสมาคมนักศึกษาเก่า มช. ด้วยจิตวิญญาณของลูกช้างอย่างเต็มเปี่ยม อาทิ เป็นกรรมการของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 วาระ (พ.ศ. 2546-48, 2554-56), ประชาสัมพันธ์ สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชี-บริหารธุรกิจ มช. นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช นับเป็นนักศึกษาเก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ทั้งอุทิศตนเพื่องานสังคมส่วนรวมอย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกีบรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

นาย ศิรินทร์ยา สิทธิชัย

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2016

นาย ณรงค์ ตนานุวัฒน์

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 รหัส 2304016
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2014

นาย สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 รหัสนักศึกษา 2404286 วท.บ. (ภูมิศาสตร์) สาขาบริการสังคม
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2012

ร้อยตรี พงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553 ร้อยตรีพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รหัสนักศึกษา 2404114 ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2527 ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหาร (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) Diploma of Human Resources Development, Japan (นักเรียนทุนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ) ประวัติการทำงาน ผู้จัดการส่วนงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บริษัท เอเซียน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ผลงานดีเด่น ร้อยตรี พงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ เป็นนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัล “นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแหง่ประเทศไทย” พ.ศ. 2552 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้อุทิศตนทำงานให้หน่วยงายทางสังคมมากมาย อาทิ รับเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ ทำให้ได้รับรางวัล “เสมาคุณากรณ์” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถตามศักยภาพแห่งตนเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. อย่างต่อเนื่อง อาทิ เป็นที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพงานบุคคลให้กับคณะรัฐศาสตร์ฯ และเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรในฐานะผู้เชี่ยวชาญงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นนักศึกษาเก่าที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ และให้การสนับสนุนต่อการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2010

ศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบัติ

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2542 รหัสนักศึกษา 174154 วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 1999