สิทธิด้านสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและวินัยจราจร


ด้านสุขภาพ

การย้ายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นักศึกษาที่มีสัญชาติไทยเฉพาะระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ทุกคน จะมีสิทธิใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หากนักศึกษายื่นคำร้อง โดยใช้หลักฐาน แบบคำร้อง ลงทะเบียนผู้มีสิทธิโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่พิมพ์ในระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล


นักศึกษาจะได้รับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ถึงแม้จะไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ควบคู่กับสิทธิบริการอนามัย* ยกเว้นกรณีใช้สิทธิบุตรข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคม โดยงานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะลงทะเบียนโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้เมื่อสิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลง (กรณีนักศึกษากรอกข้อมูลในวันรายงานตัวครบถ้วน)


สิทธิบริการอนามัย


นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่รหัส 61.. เป็นต้นไป) ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาจะได้รับสิทธิบริการอนามัยในวงเงิน 20,000 บาทต่อคน
ต่อปีการศึกษา หากเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือศูนย์สภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจ่ายเกินจากสิทธิที่รัฐจัดให้ (ส่วนเกินสิทธิที่รัฐจัดให้เช่น ค่ายานอกบัญชียาหลัก ค่าวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ค่าห้องพิเศษ และอาหารพิเศษกรณีนอนโรงพยาบาล เป็นต้น)

สามารถติดต่อลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน ยื่นงานเวชระเบียนและสถิติ ชั้น 1 ห้องเบอร์ 19 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คู่มือบริการอนามัยนักศึกษา


ด้านประกันอุบัติเหตุและวินัยจราจร

https://cmu.to/uQKx4


โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย


ด้านสุขภาพ

การเตรียมตัวสู่ New Normal = New Me สิ่งที่เราควรปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้ห่างพ้นจาก Covid -19

1. กรณีเจ็บป่วยทั่วไปในเวลาราชการสามารถเข้ารับบริการได้ที่

1.1 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่บริเวณหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 2 เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา08.00 - 16.00 น. (เวลาทำการของแพทย์ 09.00 - 15.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-93-3181

1.2 คลินิกผู้ป่วยนอก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ตั้งอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้สิทธิรับบริการตรวจรักษาได้ที่ศูนย์สุขภาพทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการของนักศึกษา และลดความคับคั่งของผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาเฉพาะทางที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สถานบริการสุขภาพทั้ง 2 แห่งจะมีใบนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อไป


2. กรณีเจ็บป่วยทั่วไปนอกเวลาราชการสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 หลังเวลา 15.30 - 24.00 น. รับบริการที่ห้องตรวจนอกเวลา อาคารบุญสมมาร์ตินตามขั้นตอน ดังนี้

2.1.1 ยื่นหลักฐานตามเงื่อนไขการรับบริการ ที่เวชระเบียนเบอร์ 19 (ข้างห้องฉุกเฉิน)

2.1.2 รับการตรวจที่ห้องตรวจนอกเวลา อาคารบุญสมมาร์ติน

2.1.3 เวลา 16.00 - 20.30 น. ติดต่อศูนย์ประสานสิทธิ หลัง 20.30 น. ติดต่อศูนย์รับเงิน 2 เพื่อจัดการค่ารักษาพยาบาล

2.1.4 รับยาที่ห้องยาเบอร์ 30 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

2.2 หลังเวลา 24.00 น. รับบริการที่หน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามขั้นตอนดังนี้


2.2.1 พบพยาบาลที่โต๊ะคัดกรองผู้ป่วย

2.2.2 ยื่นหลักฐานตามเงื่อนไขการรับบริการ ที่เวชระเบียนเบอร์ 19 (ข้างห้องฉุกเฉิน)

2.2.3 รับบริการตรวจรักษาที่หน่วยตรวจฉุกเฉิน

2.2.4 ติดต่อศูนย์รับเงิน 2 เพื่อจัดการค่ารักษาพยาบาล

2.2.5 รับยาที่ห้องยาเบอร์ 30 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี


คู่มือบริการอนามัยนักศึกษา