กิจกรรมน้องใหม่และประชุมเชียร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565