คู่มือการใช้บริการสำนักหอสมุด

เข้าสู่เว็บไชต์ห้องสมุด

ช่องทางการติดต่อ ติดตามข่าวสารสำนักหอสมุด มช. ได้หลายหลายช่องทาง

- Facebook

- LINE Official

- Instagram

- Twitter

- Tiktok

- Youtube

- e-mail : cmulibref@cmu.ac.thสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://library.cmu.ac.th/cmul/th