มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูแลนักศึกษาและบุคลากร มช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีระบบรายงานข้อมูล COVID-19 มช.

  • ผู้สัมผัสเสี่ยง
  • ผู้ติดเชื้อ COVID-19

เข้าระบบ > https://covid.scmc.cmu.ac.th

  • Hotline สายด่วนโควิด 096-686-0306
    สอบถามเพิ่มเติม 090-892-5623 และ 064-174-6183
  • คู่มือการกักแยกตนเองเพื่อรักษา COVID-19 สำหรับชาว มช. (เล่ม 2)  https://cmu.to/glhbR