การขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน Covid-19 ทุนการศึกษาคณะ


เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษา ที่ต้องการจะให้ทุนการศึกษา มีจำนวนปีละประมาณ 1,500 ทุน (รวม 20 คณะและ 2 วิทยาลัย)


1. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาคณะ ให้ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลางและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ติดตามข่าวสารที่


การสมัครขอรับทุนการศึกษา

  • เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.oop.cmu.ac.th
  • สารสนเทศด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU SIS (นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัย หรือ CMU IT Account) https://sis.cmu.ac.th
  • เพจงานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ https://www.facebook.com/ScholarshipCMU


ทั้งนี้ กรณีสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยจะมีประกาศแจ้งเงื่อนไข และวิธีการรับสมัครให้นักศึกษาทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ดังนี้

1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา ไปจนถึงหลังเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์
กำหนดการสัมภาษณ์ : ภายในเวลา 1 เดือน หลังจากวันที่ปิดรับสมัคร
กำหนดการประกาศผล : ประมาณกลางภาคการศึกษา

2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ : ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เพื่อจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษา โทร 053-943037
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การใช้งานระบบ) โทร 053-943836