วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU School of Lifelong Educationสร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา เพราะทุกคนคือ "ผู้เรียน"
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างประชากร และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก่อให้เกิดคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลง หรือ Wave of Disruption ในทุกมิติของสังคมโลก ส่งผลต่อการดำเนินงานในทุกภาคส่วนที่ต้องเร่งปรับตัวรวมถึงการจัดการการศึกษา รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจไม่ตอบสนองต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้อีกต่อไป แนวโน้มการศึกษามุ่งเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นแหล่งความรู้ที่ย่อยง่าย เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สาธารณะ ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยนอกระบบโรงเรียน จึงได้ริเริ่มแนวคิดในการจัดตั้ง "วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หรือ "CMU School of Lifelong Education: CMU-LE" ขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการ reskill/upskill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยผ่านการเรียนร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการรับรองสมรรถนะ หรือสะสมหน่วยกิตใน ธนาคารหน่วยกิต (credit bank) สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคม

เว็บไซต์ https://www.lifelong.cmu.ac.th