การดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิต 


นักศึกษาสามารถทำแบบวัดพลังใจพร้อมทราบผลประเมินได้ทันทีที่ https://mentalhealth.cmu.ac.th/Views/MindSurvey

สามารถสอบถามทาง Inbox เพจ CMU MIND : https://facebook.com/CMUMind