1. VTR "DSSCMU Present"เข้าผ่าน LINK https://drive.google.com/file/d/1U1qTw1Uvt3HoFYcthrjyfJTHJQ0EvDFq/view?usp=sharing
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำ การให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2.FB PAGE: DSSCMUเข้าผ่าน LINK
https://www.facebook.com/DSSCMU/
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ/กิจกรรมของงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ รวมถึงข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ3. ข้อมูลบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าผ่าน LINK https://drive.google.com/file/d/1V2Ely90WIEa_2R-Rg27JT53W4EqEyhzF/view?usp=sharing
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการและ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่