ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสม และสวยงาม เป็นที่ยอมรับแก่สังคม เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่ได้แนบมาด้านล่าง


ชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ชุดเครื่องแบบปกติ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุดเครื่องแบบนักศึกษาที่ใช้ในโอกาสพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่