คณะวิจิตรศิลป์

Faculty of Fine Arts

ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

เบอร์โทรศัพท์ : 053 94 4805, 053 21 1724
เบอร์แฟกซ์ : 053 94 4805

อีเมล

info@finearts.cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.finearts.cmu.ac.th/