คณะวิจิตรศิลป์

Faculty of Fine Arts

ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. รงคกร อนันตศานต์
รองคณบดี
035-944853
rongkakorn.anantasan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศิริ คิดดี
รองคณบดี
053-944821
pongsiri.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร
รองคณบดี
053944821
prakornpatara.j@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ใจรักษ์
ผู้ช่วยคณบดี
4846
korakot.jairak@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชชัย หงษ์แพง
ผู้ช่วยคณบดี
053-944820
thattchai.h@cmu.ac.th