คณะวิจิตรศิลป์

Faculty of Fine Arts

ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงาน หอศิลป์ มช. ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางและร่มรื่นบนทำเลระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และถนนนิมมานเหมินทร์ หิศิลป์ มช. เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ การแสดง จัดประชุม อบรม อนุรักษ์และสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย นอกจากนี้หอศิลป์ มช. ยังเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะให้แก่ชุมชนด้วย หอศิลป์ มช. มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทางด้านศิลปะต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงมุ่งที่จะส่งสเริมและพัฒนาศิลปะร่วมสมัยในชุมชนเขตภาคเหนือ คตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งกลุ่มอาคารเป็น 3 หลัง คือ 1) อาคารหอนิทรรศการ ซึ่งใช้สำหรับจัดกิจกรรมหรือจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแขนงต่างๆประกอบด้วยห้องแสดงงานทั้งหมด 4 ห้อง และห้องประชุม 30 ที่นั่ง 2) อาคารโรงละครขนาดเล็ก 154 ที่นั่ง และ 3) อาคารสำนักงาน