คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย (โดยตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี 2567)

เข้าสู่เว็บไซต์

พว. นฤมล พูลเพียร

คุณนฤมล พูลเพียร (รหัสนักศึกษา 2512013) หัวหน้างานประกันสังคม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาบริการสังคม
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล (รหัสนักศึกษา 3112025) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2023

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ (รหัสนักศึกษา 157915) ข้าราชการบำนาญและอาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาบริการสังคม
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2023

พว. สุดรัก พิละกันทา

พว.สุดรัก พิละกันทา นักศึกษาเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3012093 ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2565 จาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาดา ลัคนหทัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย (รหัส 3412049) Director of the MSN (Entry into Nursing) Research Honors Program, School of Nursing, Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

Professor Dr. Hu Yan

Professor Dr. Hu Yan รหัสประจำตัวนักศึกษา3732316 Former Dean, School of Nursing, Fudan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี 2564
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

นาง นิษฐ์อร วชิรสวัสดิ์

นางนิษฐ์อร วชิรสวัสดิ์ (รหัสประจำตัวนักศึกษา 3212037) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาบริการสังคม จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

นาย ศรีทัย สีทิพย์

นายศรีทัย สีทิพย์ (รหัสประจำตัวนักศึกษา 3012078) หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาบริการสังคม จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

นาย พรชัย อ่อนสด

นายพรชัย อ่อนสด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา 4832035) นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

นาง ดาราวรรณ ทิพย์เนตร

นางดาราวรรณ ทิพย์เนตร รองประธานกรรมการ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนักศึกษา 2812025) นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

ศาสตราจารย์ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาวิชาการ รหัสประจำตัวนักศึกษา 157963 ปัจจุบันรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย

รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี 2561 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต คณะพยาบาลศาสตร์ มช. และ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ให้แก่สภาการพยาบาล
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

ดร. หรรษา เทียนทอง

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 2212072 นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (สาขาบริการสังคม) ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017