คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย

เข้าสู่เว็บไซต์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

Master of Nursing Science Program in Psychiatric and Mental Health Nursing (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Nursing Science (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

Master of Nursing Science Program in Nursing Administration (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

Master of Nursing Science Program in Midwifery (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

Master of Nursing Science Program in Gerontological Nurse Practitioner (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

Master of Nursing Science Program in Occupational Health Nurse Practitioner (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ขออภัยไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับนี้