คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย (โดยตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี 2567)

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี วรกิจพูนผล
รองคณบดี
053-945014, 9007
patcharee.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์ มีสุขโข
รองคณบดี
5014,5046
jutarat.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ เฉลิมสุข
รองคณบดี
053945019
nonglak.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นันทพร แสนศิริพันธ์
รองคณบดี
945042, 945019,945039
nantaporn.san@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ
รองคณบดี
053 949033
wanpen.song@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
รองคณบดี
053-949057
chiraporn.tac@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
ผู้ช่วยคณบดี
949020,945016,949108
piyawan.sa@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์
ผู้ช่วยคณบดี
053949037
preeyakamon.lert@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
ผู้ช่วยคณบดี
053-949068,053945018
waruntorn.j@cmu.ac.th