คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล
รองคณบดี
053-943546
aranya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรม
รองคณบดี
053-943527
watinee.thavorntam@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อารตี อยุทธคร
รองคณบดี
053-943534
arratee.a@cmu.ac.th