สำนักงานสภาพนักงาน

Employee Council Office

อำนาจหน้าที่ ของสภาพนักงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตราที่ 34 มี ดังนี้ 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้วปวงของมหาวิทยาลัย 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

สำนักงานสภาพนักงาน ตึกสำนักงานมหาวิทยาลัย 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ : (053) 943018
โทรสาร : (053) 943020

อีเมล

Employeecouncil@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://ec.oou.cmu.ac.th/