สำนักงานสภาพนักงาน

Employee Council Office

อำนาจหน้าที่ ของสภาพนักงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตราที่ 34 มี ดังนี้ 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้วปวงของมหาวิทยาลัย 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่มาของสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาจากการรวมเอาสภาข้าราชการและลูกจ้าง กับ สภาอาจารย์เดิมเข้าด้วยกัน ให้เป็นสภาเดียวกันตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อให้เป็นตัวแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

มาาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ให้มีสภาพนักงาน ประกอบด้วย ประธานสภาพนักงานคนหนึ่ง และกรรมการซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานและกรรมการ การดำเนินงานตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

อำนาจหน้าที่ ของสภาพนักงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตราที่ 34 มี ดังนี้

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้วปวงของมหาวิทยาลัย

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

สภาพนักงานประกอบด้วยกรรมกร จำนวน 24 คน ดังต่อไปนี้

     - กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ำส่วนงาน จำนวน 12 คน

    - กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ โดยไม่ซ้ำส่วนงาน จำนวน 12 คน