สำนักงานสภาพนักงาน

Employee Council Office

อำนาจหน้าที่ ของสภาพนักงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตราที่ 34 มี ดังนี้ 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้วปวงของมหาวิทยาลัย 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

เข้าสู่เว็บไซต์