ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC)

ดำเนินงานเชิงรุกด้านการสื่อสารองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

เข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ด้วยการรวมพนักงานสังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง และศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล เป็นผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านสื่อสารแบบครบวงจร ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานเชิงรุกด้านการสื่อสารองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 271